Tagdíj szabályzat

 

TAGDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZAT


A Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club

(7020 Dunaföldvár Liszt Ferenc u.10, adószám: 18867655-1-17,  képviseli: Holler Ferenc)

Futball és Kézilabda Szakosztálya sportolói az alábbiak szerint kötelesek hozzájárulni a sporttevékenységük – szervezett formában történő – gyakorlásához:

Általános rendelkezések

1. A sporttevékenység gyakorlásához való hozzájárulás tagdíjfizetés formájában történik, melynek összegét az egyesület elnöksége állapítja meg . 

Az elnökség a következő évre vonatkozó tagdíj mértékét minden év Január 31. napjáig ismerteti.

2. A tagdíjfizetési kötelezettség a sportoló tagsági viszonyából ered, ezért a tagdíjat az edzésekről történő távolmaradás esetén is fizetni kell.

3. Sportolónak minősül mindenki, aki az egyesület által szervezett edzéseken, eseményeken részt vesz és igénybe veszi az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat.

4. A tagdíj az egyesület tulajdona. A befizetett tagdíj a tagnak nem jár vissza.

5.  A Holler UNFC elnökségének döntése alapján minden klubtag éves tagdíj fizetésére kötelezett.

6. A sportoló az éves tagdíjat egy összegben Január 31-ig vagy a havi tagdíjat havonta, tárgyhó 5. napjáig köteles átutalással a Holler UNFC 10400229-50526874-57661006 számú számlájára megfizetni.

7. Amennyiben a klubtag 18. életévét nem töltötte be, nevében a tagdíj fizetésére törvényes képviselője köteles.

8. Mentesül a szakosztályi (havi) tagdíj megfizetése alól az az utánpótlás korú játékos, aki az egyesület vezetése által méltányossági elbírálásban részesül. 

Erről az egyesületi vezetői bizottság dönt a benyújtott kérelmek alapján.

9. A tagdíj meg nem fizetése esetén a Szakosztály vezetősége a sportolóval szemben az alábbi szankciókat alkalmazhatja:

a) legalább két havi tagdíj tartozás esetén az Szakosztály vezetősége a sportoló játékjogát a tartozás kiegyenlítéséig felfüggesztheti.

b) három havi tagdíj tartozás esetén az Szakosztály vezetősége a játékjog felfüggesztése mellett korlátozhatja a sportoló edzés látogatáshoz való jogát.

10. A tagsági jogviszonyt megszüntető sportoló átigazolására a Magyar Labdarúgó Szövetségének illetve Magyar Kézilabda Szövetségének (MLSZ/MKSZ) mindenkor hatályos, vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Rendkívüli tagdíj

1. Minden, a sportoló által a rendes tagdíjon felüli befizetés rendkívüli tagdíjként kezelendő.

2. Egyes klubtagok, klubtagok csoportjai vagy az egész tagság részére rendkívüli tagdíjfizetési kötelezettség írható elő.

 Ilyen indokolt eset lehet többek között:

a) a klubtag általi rongálás fedezésére kiszabott rendkívüli tagdíj,

b) a klubtagok csoportjából álló, csapatok működéséből eredő rendkívüli költségek fedezésére kiszabott rendkívüli tagdíjKülönös rendelkezések és a tagság felfüggesztése

1. Jelen szabályzatban foglalt általános szabályoktól kivételes esetben (pl. szociális helyzetre tekintettel való ideiglenes tagdíj mérséklés) a tag írásbeli kérelmére a Szakosztály vezetőségének engedélyével lehet eltérni. 

2. A rendes tagdíj fizetése átütemezésére a Holler UNFC vezetőség írásban engedélyt adhat.

3. Kellően indokolt szociális okok esetén a Holler UNFC vezetősége a sportoló edzőjének javaslatára méltányossági alapon átmeneti vagy tartós tandíj mérséklést engedélyezhet.Záró rendelkezések

1. A klubtag tudomásul veszi, hogy a meg nem fizetett tagdíjat, mint tartozást, az egyesület akár peres úton is érvényesítheti.

2. A tagdíjfizetési kötelezettség a tagság megszűnéséig tart.

3. A tagság megszüntetése a csapat edzőjéhez intézett kifejezett nyilatkozattétellel történik, melyet a csapat edzője három napon belül a Szakosztály vezetőségének továbbít.  

Hírek, Események
Nincs hír feltöltve az adott hírcsoportba